Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van KULINA Group, vanaf 1 november 2022

I. Basisvoorzieningen

Deze algemene voorwaarden (hierna de "AV") regelen de relaties tussen de partijen bij het koopcontract - de Verkoper KULINA Group, a.s., bedrijfsnummer: 26155559, btw-nummer: 26155559, geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank in Praag, sectie B, dossier 6384  (hierna te noemen de “Verkoper” of “Kulina”) en de Koper (hierna te noemen de “Koper”) op het gebied van verkoop van keukengerei en tafelgerei, en accessoires en apparatuur voor huishouden, kantoor en tuin.

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de Koper dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, waarvan de integrale onderdelen de mededeling zijn voorafgaand aan het aangaan van het koopcontract, klachtenregels, voorwaarden van Bescherming van persoonsgegevens en informatie over de Verzendmethode, en dat ze hiermee akkoord gaan in de bewoordingen die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze Algemene Voorwaarden worden op afdoende wijze onder de aandacht van de Koper gebracht voordat de Koper een bestelling plaatst, en de Koper heeft de mogelijkheid om er kennis van te nemen.

Verkoper

KULINA Group, a.s., gevestigd te Výtvarná 1023/4, 161 00 Praag 6, bedrijfsnummer: 26155559, is een bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank in Praag, sectie B, dossier 6384, en dat zich bezighoudt met de verkoop van keukengerei en tafelgerei aan eindgebruikers en bedrijven.

Koper

Koper betekent:

volgens deze AV een natuurlijke persoon die een consument, een ondernemende persoon of een rechtspersoon is.

 1. a) consument - een persoon die een overeenkomst aangaat en uitvoert buiten het kader van zijn bedrijf of enige andere ondernemersactiviteit. Het is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten koopt of diensten gebruikt voor een ander doel dan zaken doen met dergelijke producten of diensten.
 2. b) Verkoper - een persoon die voor eigen rekening en verantwoordelijkheid een zelfstandige winstgevende activiteit uitoefent op grond van een handelsvergunning of op soortgelijke wijze in overeenstemming met de geldende wetten, met de bedoeling dit op continue basis te doen om winst te behalen. Met het oog op consumentenbescherming en andere doeleinden is een Verkoper ook elke persoon die overeenkomsten sluit met betrekking tot zijn bedrijf, productie of soortgelijke activiteit of in het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, of een persoon die handelt in naam of op de rekening van een ondernemer. Voor de toepassing van de AV is een Verkoper een persoon die bij de uitoefening van zijn ondernemersactiviteit handelt in overeenstemming met de vorige zin. Als de Koper zijn bedrijfs-ID in een bestelling vermeldt, erkent hij dat de Koper in de contractuele relatie met de Verkoper wordt beschouwd als een Verkoper en onderworpen is aan de regels die zijn uiteengezet in de AV voor ondernemers.

II. Communicatie voorafgaand aan het aangaan van het koopcontract voor kopers die consumenten zijn

 1. De Koper is verplicht de koopprijs te betalen alvorens de levering onder het koopcontract te ontvangen.
 2. De Koper kan met zijn klacht altijd telefonisch, schriftelijk of anderszins contact opnemen met de verkoper, en als de klacht van de Koper niet tot tevredenheid wordt opgelost, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende of toezichthoudende overheidsinstantie.
 3. Bij het aangaan van een zakelijke relatie geeft de Koper de Verkoper alleen de contactgegevens die nodig zijn voor een vlotte afhandeling van de bestelling of, in voorkomende gevallen, de gegevens die de Koper op de aankoopdocumenten wenst te vermelden.
 4. Alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper die niet uitdrukkelijk in deze AV zijn geregeld, worden beheerst door de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Consumentenbescherming, evenals de daarmee samenhangende regelgeving, alle zoals gewijzigd.
 5. Wanneer een individueel contract met de Koper wordt gesloten, heeft een dergelijk contract voorrang op deze algemene voorwaarden, dus als een bepaling van het individuele contract afwijkt van de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, is de bepaling van het individuele contract van toepassing.
 6. De Koper is zich ervan bewust dat de Koper bij aankoop van door de Verkoper aangeboden producten geen recht krijgt op het gebruik van geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, bedrijfslogo's of patenten van de Verkoper of andere bedrijven, tenzij anders overeengekomen in een speciaal contract in het bijzonder geval.
 7. De prijzen van goederen en diensten zoals vermeld in de online shop zijn inclusief btw en alle wettelijk vastgelegde vergoedingen. De totale bestelprijs exclusief btw wordt vermeld in alle stappen van de winkelwagen. De bezorgkosten en betaalkosten zijn afhankelijk van de gekozen bezorg- en betaalwijze van de bestelling.

III. Bestellen

 1. De Koper ontvangt de goederen voor de prijs die geldt op het moment van bestellen. Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling heeft de koper-consument de mogelijkheid om de totale prijs inclusief btw en exclusief btw en alle andere kosten te weten. Deze prijs wordt vermeld in de bestelling en in het bericht ter bevestiging van de aanvaarding van de bestelling van de goederen. Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling heeft de koper-consument de mogelijkheid om te weten hoe lang de aanbieding of prijs geldig blijft. Indien het gaat om speciale goederen op bestelling of goederen die niet op voorraad zijn, heeft de Verkoper het recht om de prijs en leveringstermijn vooraf telefonisch/via e-mail aan de Koper te bevestigen. Deze prijs kan door de Verkoper worden gewijzigd met betrekking tot de huidige marktsituatie en afhankelijk van de ontwikkeling van de wisselkoers van CZK ten opzichte van vreemde valuta. Als de Koper niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, zal de Koper de bestelling niet bevestigen en zal de bestelling niet worden uitgevoerd. 

 2. De bestelling wordt geplaatst op het moment dat de Koper de geselecteerde goederen of dienst aan de winkelwagen toevoegt en de bestelling verzendt. Het koopcontract komt tot stand na bevestiging van de door de Koper geplaatste bestelling, zie artikel IV.

 3. Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden geplaatst:
  - via de online winkel op www.kulina.nl (hierna te noemen de “webshop”)
  - per e-mail op het adres info@kulina.nl
  - telefonisch op +31 203 695 089

 4. De Verkoper raadt de Koper aan om bestellingen via de online shop of schriftelijk (e-mail) te plaatsen en de volgende gegevens te vermelden::
  - naam, achternaam en woonplaats, of handelsnaam en vestigingsplaats van de Koper
  - bedrijfs-ID als de aankoop is gedaan door een ondernemer/bedrijf; Btw-nummer als de Koper is geregistreerd als btw-betaler
  - telefoonnummer dat speciaal door de vervoerder moet worden gebruikt als contactnummer voor de levering van goederen aan de Koper
  - code en naam van de goederen zoals vermeld in de prijslijst
  - eenheid prijs
  - betalings- en verzendmethode
  - afleveradres indien verschillend van het factuuradres van de Koper
  - alle andere details die de Koper belangrijk acht. Bij het doen van een aankoop via de website wordt de Koper gevraagd om alle benodigde gegevens in te vullen.

IV. Een koopcontract aangaan

 1. Koopcontract - de bestelling van de Koper is een voorstel om een koopcontract aan te gaan, en het koopcontract komt tot stand op het moment dat de bindende aanvaarding door de Verkoper van een dergelijk voorstel aan de Koper wordt geleverd. Het aangaan van de koopovereenkomst wordt door Kulina onmiddellijk aan de Koper bevestigd door een informatief e-mailbericht met een samenvatting van de inhoud van de bestelling die wordt verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres (door een bindende bevestiging van de bestelling door de Verkoper - door het verzenden van de orderbevestiging). Op dat moment ontstaan tussen Koper en Verkoper wederzijdse rechten en verplichtingen die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden. De Verkoper is verplicht de aanvaarding van de koopovereenkomst (bestelling) te bevestigen, meestal door de bevestiging per e-mail te verzenden onmiddellijk nadat de bestelling in het systeem van de Verkoper is ontvangen.

 2. Het contract is opgesteld in het Engels (of veranderd in uw taal in het betreffende land). Het gesloten contract wordt door de Verkoper gearchiveerd met het oog op de succesvolle uitvoering ervan en is niet toegankelijk voor niet-betrokken derden. Informatie over alle technische stappen die leiden tot het aangaan van het contract blijkt uit deze Algemene Voorwaarden waar dit proces begrijpelijk is beschreven. Voordat de bestelling wordt verzonden, heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelling te controleren en te corrigeren, en de inhoud van het winkelwagentje en de verzend- en betaalmethoden te wijzigen. Tijdens het aangaan van het contract kan de Koper worden bijgestaan door een medewerker van de Verkoper, hetzij in een fysieke winkel, telefonisch of bij het plaatsen van een bestelling per e-mail. De Koper is verplicht om alle gegevens te controleren die hij heeft opgegeven/geselecteerd bij het aanmaken van de bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de online winkel www.kulina.nl, zodat ze door de Koper kunnen worden gearchiveerd en gereproduceerd.

 3. Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, bedrag van de aankoopprijs, verwachte verzendkosten), kan de Verkoper de Koper altijd om aanvullende bevestiging van de bestelling vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).

 4. De Koper erkent dat de Verkoper niet verplicht is om het koopcontract aan te gaan, vooral niet met partijen die in het verleden hun verplichtingen jegens de Verkoper wezenlijk hebben geschonden.

 5. De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het aangaan van de koopovereenkomst. De kosten die Koper maakt voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het aangaan van de koopovereenkomst (kosten internetaansluiting, kosten telefoongesprekken) zijn voor rekening van Koper.

V. Terugtrekking uit het Contract

 1. De Koper kan het koopcontract binnen 60 dagen na levering van de bestelling herroepen. Om te voldoen aan de termijn voor het herroepen van het koopcontract, zou het voldoende zijn om de goederen te verzenden via een van de beschikbare methoden van retourzending vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.

 2. Als de Koper gebruik wil maken van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, d.w.z. binnen 60 dagen, moet de Koper de Verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van de herroeping, namelijk door het retourformulier voor goederen samen in het pakket te sturen met de goederen die worden geretourneerd, per e-mail of via het online formulier. Indien de Koper de koopovereenkomst herroept zoals vermeld in de voorgaande leden, zal de Verkoper onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Verkoper de mededeling van de Koper over de herroeping van de koopovereenkomst heeft ontvangen, alle betalingen terugbetalen die de Verkoper van de Koper heeft ontvangen, inclusief de verzendkosten. De Verkoper is echter niet verplicht om de ontvangen gelden aan de Koper terug te geven totdat de Koper de goederen aan de Verkoper heeft overhandigd/de goederen aan de Verkoper zijn geleverd via een van de mogelijke manieren van retourneren.

 3. Als de Koper de overeenkomst herroept, zal hij de goederen die de Koper van de Verkoper heeft ontvangen, zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de herroeping van de overeenkomst aan de Verkoper toezenden of overhandigen.
 4. Bij herroeping van de koopovereenkomst is de Koper verplicht de Verkoper de goederen terug te sturen in de staat waarin de Koper de goederen heeft ontvangen, d.w.z. indien mogelijk in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd, samen met alle onderdelen, accessoires, documentatie en, indien van toepassing, met geschenken die de Koper samen met de goederen heeft ontvangen. De Koper retourneert de goederen door ze naar het contactadres te sturen in overeenstemming met de procedure beschreven in de sectie retourneren van goederen of door de goederen af te geven in de vestiging van de verkoper.

 5. Als de Koper binnen zestig dagen de koopovereenkomst herroept, erkent de Koper dat de terugbetaalde aankoopprijs kan worden verminderd met het bedrag waarmee de waarde van de goederen is verminderd. De Koper erkent dat indien de door de Koper teruggestuurde goederen beschadigd, versleten of gedeeltelijk verbruikt zijn, de Verkoper recht krijgt op de vergoeding van de schade die de Verkoper hierdoor oploopt ten laste van de Koper. Het recht op vergoeding van de geleden schade kan door de Verkoper eenzijdig worden verrekend met het recht van Koper op restitutie van de koopprijs.

 6. De Verkoper kan zich op elk moment terugtrekken uit het koopcontract voordat de Koper de goederen overneemt. In dat geval zal de Verkoper de Koper de aankoopprijs zonder onnodige vertraging terugbetalen door overschrijving op de door de Koper opgegeven rekening.

 7. Indien een geschenk samen met de goederen aan de Koper wordt verstrekt, wordt de schenkingsovereenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper met de ontbindende voorwaarde dat als de Koper de koopovereenkomst herroept, de schenkingsovereenkomst met betrekking tot het geschenk niet langer van kracht is en de Koper is verplicht het geschenk samen met de goederen aan de Verkoper te retourneren.

De Koper kan de overeenkomst niet herroepen in de volgende gevallen:

 1. levering van diensten die door de Verkoper zijn uitgevoerd, met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Koper, vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van het contract;

 2. levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van afwijkingen op de financiële markten die onafhankelijk zijn van de wil van de Verkoper en die zich kunnen voordoen tijdens de termijn voor het herroepen van het contract;

 3. levering van goederen die op verzoek van de Koper of aan de Koper zijn aangepast;

 4. levering van bederfelijke goederen of goederen die na levering onomkeerbaar vermengd zijn met andere goederen;

 5. op verzoek van de Koper reparatie of onderhoud uitgevoerd op de door de Koper aangegeven locatie; dit geldt echter niet bij het achteraf uitvoeren van andere dan gevraagde reparaties of levering van andere dan gevraagde vervangende onderdelen;

 6. levering van goederen in gesloten verpakking die door de Koper uit de verpakking zijn gehaald en om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd (met name manicure- en manicuregereedschap);

 7. bezorging van kranten, tijdschriften of magazines.

VI. Openingstijden

Bestellingen via de webshop op www.kulina.nl kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.

VII. Prijzen

 1. Informatie over de goederen en de door de Verkoper opgegeven prijs zijn bindend, behoudens een eventuele vergissing. De vermelde prijzen zijn inclusief alle belastingen (bv. btw) en vergoedingen, behalve de kosten van de levering van de goederen (zie artikel II.)
 2. Samen met de aankoopprijs van de goederen is de Koper verplicht de Verkoper de kosten van de levering van de goederen te betalen d.m.v. het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, betekent koopprijs hierna ook de kosten verbonden aan de levering van de goederen.

 3. Kortingen op de prijzen van goederen die door de Verkoper aan de Koper zijn verleend, kunnen niet worden gecombineerd.

 4. De aanbieding voor goederenverkoop en de prijzen van dergelijke goederen blijven geldig voor de tijd dat ze in de webshop worden weergegeven als producten op voorraad en tot de periode van de tijdelijke korting verstrijkt als de prijs van het product wordt verlaagd voor een beperkte periode van tijd.

VIII. Betaalvoorwaarden

 1. Kulina accepteert de volgende betaalmethoden. Om de specifieke gebruiksvoorwaarden van de betaalmethoden te weten te komen, volg de respectievelijke links.

 2. De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de koopprijs, maar het risico van beschadiging van de goederen gaat over bij overname van de goederen door de koper.

 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Koper slechts enkele betalingsmethoden aan te bieden naar goeddunken van de Verkoper.

 4. In geval van betaling bij aflevering is de koopprijs verschuldigd op het moment dat de goederen worden overgenomen. Wanneer een bankoverschrijving wordt gebruikt, is de aankoopprijs verschuldigd binnen 7 dagen nadat het koopcontract is aangegaan.

 5. Bij een bankoverschrijving is de Koper verplicht het variabele symbool van de betaling te vermelden bij de betaling van de aankoopprijs van de goederen. Wanneer een bankoverschrijving wordt gebruikt, is aan de verplichting van de Koper om de aankoopprijs te betalen voldaan op het moment dat het respectievelijke bedrag op de rekening van de Verkoper wordt bijgeschreven.

 6. Als de Koper geen aanvullende bevestiging van de bestelling geeft (sectie IV.c), in het bijzonder, kan de Verkoper betaling van de volledige aankoopprijs verlangen voordat de goederen naar de Koper worden verzonden.

 7. De "Klarna"-betaling is een oplossing die wordt aangeboden door Klarna Bank AB (publ). Corp. ID No. 556737-0431, gevestigd op het adres Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, op basis van een Klarna-factuur door de vordering over te dragen aan de betaling met verlengde betalingstermijn aan Klarna Bank AB, onder de voorwaarden vermeld in de " Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de "Klarna"-service". Als de Koper de door de Verkoper bemiddelde en door Klarna Bank AB geleverde "Klarna"-service gebruikt, is de Koper verplicht om de betaling (d.w.z. de totale aankoopprijs en de kosten van de levering van de goederen te betalen) binnen 30 dagen vanaf de dag wanneer de goederen worden afgeleverd. Het koopcontract komt tot stand door het invullen van de bestelling door de koper, het accepteren van de bestelling door de Verkoper (via schriftelijke bevestiging per e-mail) en het betalen van de bestelde goederen door de Koper of het gebruik van de "Klarna"-service. De Koper stemt ermee in dat door de "Klarna"-service in het winkelwagentje bij de Verkoper te selecteren en na daaropvolgende goedkeuring van de Klarna-betaling, de Koper de "Algemene voorwaarden voor gebruikers van de "Klarna"-service accepteert”.

 8. Indien gebruikelijk in de zakelijke praktijk of indien bepaald door de toepasselijke wetgeving, zal de Verkoper een belastingdocument afgeven – een factuur aan de Koper met betrekking tot de betalingen die zijn gedaan in het kader van het koopcontract. De Verkoper is een belastingbetaler over de toegevoegde waarde. De Verkoper zal het belastingdocument – de factuur uiterlijk na de levering van de goederen aan de Koper verstrekken en in elektronische vorm naar het e-mailadres van de Koper sturen.

 9. De factuur – het belastingdocument wordt bewaard in het elektronische archief

IX. Leveringsvoorwaarden

 1. Kulina biedt de volgende verzendopties . Volg de respectievelijke links om de specifieke voorwaarden van de vervoerders te weten te komen. De verzendkosten worden bepaald door de prijslijst die van kracht is op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.
 2. Indien de Verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht is de goederen af te leveren op de door de Koper bij de bestelling aangegeven plaats, is de Koper verplicht de goederen bij aflevering over te nemen. Als de Koper de goederen bij levering niet overneemt, kan de Verkoper de koopovereenkomst ontbinden.

 3. Indien om redenen van de Koper de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de bestelling vermeld moeten worden geleverd, is de Koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering of andere wijze van levering van de goederen te vergoeden.

 4. Bij overname van de goederen van de vervoerder is de Koper verplicht de staat van de verpakking van de goederen te controleren en, indien er gebreken zijn, de vervoerder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij constatering dat de verpakking kapot is en tekenen vertoont van onbevoegde toegang tot de inhoud van de zending, is de Koper niet verplicht de zending van de vervoerder over te nemen. Door ondertekening van de afleveringsbon bevestigt de Koper dat de verpakking van de zending met de goederen intact was.

 5. Indien een zending onvolledig of beschadigd is, dient de Koper dit onmiddellijk per e-mail te melden aan het adres info@kulina.nl, een schaderapport op te stellen bij de vervoerder en het schaderapport per e-mail naar de Verkoper te sturen zonder onnodige vertraging. Als een klacht over een onvolledige zending of uiterlijke beschadiging van de zending later wordt ingediend, heeft de Koper nog steeds het recht om een klacht in te dienen over het artikel, maar de Verkoper kan bewijzen dat er geen sprake was van een schending van het koopcontract.

X. Aansprakelijkheid voor gebrekkige levering en kwaliteitsgarantie

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor een gebrekkige levering en de garantievoorwaarden met betrekking tot de goederen worden beheerst door de klachtenregeling van de Verkoper (zie hieronder) en de geldende wettelijke voorschriften.

XI. Andere rechten en verplichtingen van de partijen

 1. De Koper verkrijgt de eigendom van de goederen na betaling van de volledige aankoopprijs van de goederen.

 2. De Koper erkent dat de software en andere onderdelen die de webinterface van de webshop vormen (inclusief foto's van de aangeboden goederen) auteursrechtelijk beschermd zijn. De Koper verbindt zich ertoe geen enkele activiteit uit te voeren die het voor de Koper of derden mogelijk zou kunnen maken om zonder toestemming te knoeien met of gebruik te maken van de software of andere onderdelen die de webinterface van de winkel vormen.

XII. Slotbepalingen

 1. Als de door het koopcontract tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt geregeld door de Tsjechische wetgeving. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper onder de toepasselijke wetgeving.

 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zullen de ongeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen waarvan de betekenis de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

 3. Een vorm van herroeping van het koopcontract vormt een bijlage bij de Algemene Voorwaarden.

 4. De relaties en eventuele geschillen die voortvloeien uit het contract zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Tsjechische Republiek en zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de Tsjechische Republiek.

 5. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 november 2022 en vervangen alle voorgaande bepalingen en praktijken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

KLACHTENPROCEDURE

Deze klachtenprocedure treden in werking op 1 november 2022 en treden in de plaats van voorgaande klachtenprocedures. Deze Klachtenprocedure is als document beschikbaar op www.kulina.nl en maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van KULINA Group, a.s..

I. Algemene bepalingen

De Klachtenprocedure beschrijft de normale zakelijke samenwerking tussen de Koper die een Koper is en de Verkoper, d.w.z. KULINA Group, a.s. De Koper is verplicht om voorafgaand aan de bestelling van goederen kennis te nemen van het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden. Door de koopovereenkomst aan te gaan en de goederen van de Verkoper over te nemen, gaat de Koper akkoord met de hieronder vermelde Klachtenprocedure. Onder overname van de goederen wordt verstaan het moment waarop de goederen worden overgenomen van de vervoerder of op een afhaalpunt van een van de vervoerders.

Als garantiedocument (garantiecertificaat) geeft de Verkoper voor elke gekochte goederen een aankoopdocument (factuur of vereenvoudigde aankoopbon - hierna "garantiecertificaat" genoemd) af dat alle wettelijke details bevat die nodig zijn voor het maken van een garantieclaim (naam van de goederen, garantieduur, prijs, hoeveelheid, enz.).

II. Rechten en plichten bij een gebrekkige levering

Bij het melden van een gebrek zonder onnodige vertraging, zal de Koper de Verkoper informeren over welk recht de Koper heeft gekozen.

Kwaliteit op het moment van overname - de Verkoper garandeert de Koper dat de goederen op het moment van overname geen gebreken hebben. In het bijzonder garandeert de Verkoper aan de Koper dat op het moment dat de Koper de goederen overneemt:

 • de goederen hebben de kenmerken die tussen partijen zijn overeengekomen, en indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, dan hebben de goederen die kenmerken die door de Verkoper of fabrikant werden beschreven of die door de Koper werden verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en de reclame door de Verkoper of fabrikant;
 • de goederen geschikt zijn voor het door de Verkoper aangegeven gebruiksdoel of voor het doel waarvoor dergelijke goederen gewoonlijk worden gebruikt;
 • de goederen beantwoorden aan de kwaliteit of het ontwerp van het overeengekomen monster of model indien de kwaliteit of het ontwerp is besteld op basis van een overeengekomen monster of model;
 • de goederen werden geleverd in de vereiste hoeveelheid;
 • de goederen voldoen aan de eisen van de wettelijke voorschriften.

Indien binnen zes maanden na overname van de goederen een gebrek aan het licht komt, wordt aangenomen dat de goederen al op het moment van overname defect waren.

Indien de verkochte goederen, hun verpakking, bij de goederen gevoegde instructies of advertenties in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften een periode aangeven gedurende welke de goederen mogen worden gebruikt, dan zijn de kwaliteitsgarantiebepalingen van toepassing.

Het hierboven vermelde recht van de Koper is niet van toepassing:

 • waar het goederen betreft die voor een lagere prijs zijn verkocht, aan het gebrek waardoor de lagere prijs is overeengekomen;
 • voor de slijtage van de goederen veroorzaakt door normaal gebruik;
 • wanneer het gebruikte goederen betreft, het gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden op het moment van overname door de consument; of
 • als dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

Indien de goederen een defect vertonen en het defect verwijderbaar is, kan de Koper een herstelling of aanvulling van het ontbrekende of een redelijke vermindering van de aankoopprijs verlangen. Als het defect niet kan worden verholpen en de goederen vanwege een dergelijk defect niet naar behoren kunnen worden gebruikt, kan de Koper het koopcontract ontbinden of een redelijke verlaging van de aankoopprijs eisen.

De goederen zijn defect als ze niet door de Verkoper aan de Koper worden overhandigd in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en ontwerp. Indien de kwaliteit en het ontwerp niet zijn overeengekomen, zal de Verkoper goederen leveren met de kwaliteit en het ontwerp geschikt voor het doel dat uit de koopovereenkomst blijkt.

Als de goederen niet de hierboven vermelde kenmerken hebben (vooral als de goederen niet de kenmerken hebben die tussen de partijen zijn overeengekomen en als een dergelijke overeenkomst ontbreekt, dan hebben de goederen niet de kenmerken die werden beschreven door de Verkoper of fabrikant of die door de Koper werden verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en de reclame door de Verkoper of fabrikant; indien de goederen niet geschikt zijn voor het door de Verkoper opgegeven doel voor het gebruik of voor het doel waarvoor de goederen van deze soort worden gewoonlijk gebruikt; de goederen komen niet overeen met de kwaliteit of het ontwerp van het overeengekomen monster of model als de kwaliteit of het ontwerp is besteld op basis van een overeengekomen monster of model; als de goederen niet in de gewenste hoeveelheid, maat of gewicht; en indien de goederen niet voldoen aan de eisen van wettelijke voorschriften), kan de Koper ook de levering van een nieuwe product zonder gebreken verlangen, indien deze eis niet ontoereikend is met het oog op de natuur van het gebrek, en indien het gebrek slechts een onderdeel van de goederen betreft, mag de Koper slechts vervanging van het onderdeel verlangen; indien dit niet mogelijk is, kan de Koper de overeenkomst herroepen. Indien dit echter ongepast is gezien de aard van de zaak, met name indien het gebrek onverwijld kan worden verholpen, heeft de Koper het recht om het gebrek kosteloos te laten verhelpen.

Koper heeft ook het recht nieuwe zaken te laten leveren of een onderdeel te laten vervangen in geval van een verwijderbaar gebrek, mits Koper de zaak niet naar behoren kan gebruiken door het opnieuw optreden van het gebrek na reparatie of door een groter aantal gebreken. In dat geval heeft de Koper het recht om de overeenkomst te herroepen.

Indien de Koper de overeenkomst niet herroept of geen gebruik maakt van het recht om nieuwe goederen vrij van gebreken te laten leveren, een onderdeel te laten vervangen of de goederen te laten repareren, kan de Koper een redelijke korting verlangen. De Koper heeft ook recht op een redelijke korting indien de Verkoper niet in staat is de Koper nieuwe goederen vrij van gebreken te leveren, een deel van de goederen te vervangen of de goederen te herstellen, evenals indien de Verkoper er niet in slaagt de situatie binnen een redelijke termijn te verhelpen, of indien het herstel aanzienlijke problemen zou kunnen veroorzaken voor de Koper.

De Koper heeft geen rechten die voortvloeien uit een gebrekkige levering, indien de Koper voor de overname van de goederen wist dat de goederen een gebrek vertoonden of indien het gebrek door de Koper zelf werd veroorzaakt. Indien de goederen een gebrek vertonen waarvoor de Verkoper aansprakelijk is en het gaat om goederen die voor een lagere prijs zijn verkocht of om gebruikte goederen, heeft de Koper recht op een redelijke korting in plaats van het recht om de goederen te laten vervangen.

Rechten die voortvloeien uit een gebrek worden uitgeoefend bij de Verkoper waar het artikel is gekocht. Indien echter een andere partij is aangegeven als aangewezen partij voor het uitvoeren van de reparatie en aanwezig is op de locatie van de Verkoper of een locatie dichter bij de koper, zal de Koper het recht om de zaak te laten repareren uitoefenen bij de partij die is aangewezen om de reparatie uit te voeren. de reparatie. De partij die aldus is aangewezen om de reparatie uit te voeren, zal het artikel repareren binnen de termijn die is overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper tijdens de aankoop van het artikel.

III. Materiële schending van het contract

Indien de gebrekkige levering een wezenlijke schending van de overeenkomst is, heeft de Koper het recht om:

 • het defect te laten verhelpen door nieuwe goederen te leveren die vrij zijn van defecte of ontbrekende goederen;
 • het defect te laten verhelpen door de goederen te laten repareren;
 • een redelijke verlaging te vragen van de aankoopprijs van de goederen;
 • het contract opzeggen.

Niet-materiële schending van het contract - Indien de gebrekkige levering een niet-materiële contractbreuk is, heeft de Koper het recht om het gebrek te laten verhelpen of op een redelijke vermindering van de aankoopprijs. Indien de Koper in geval van een niet-materiële schending van het contract het recht op vermindering van de koopprijs niet uitoefent of zich niet terugtrekt uit het koopcontract, kan de Verkoper het ontbrekende onderdeel leveren of het wettelijke gebrek herstellen. Andere gebreken kunnen door de Verkoper naar eigen keuze worden verholpen, hetzij door de goederen te repareren, hetzij door nieuwe goederen te leveren; de keuze mag voor Koper geen onredelijke kosten met zich meebrengen.

Indien de Verkoper het gebrek aan de goederen niet tijdig oplost of weigert het gebrek aan de goederen te verhelpen, kan de Koper een vermindering van de aankoopprijs eisen of zich terugtrekken uit het contract. Deze keuze kan door de Koper niet worden gewijzigd zonder toestemming van de Verkoper. Bij levering van nieuwe goederen door Verkoper aan Koper, zal Koper Verkoper op kosten van Verkoper de voorheen geleverde goederen retourneren.

Kwaliteitsgarantie - Door de kwaliteitsgarantie garandeert de Verkoper dat de goederen geschikt zijn voor gebruik voor hun gebruikelijke doel of hun gebruikelijke eigenschappen gedurende een bepaalde periode behouden. Het vermelden van de garantietermijn of gebruiksduur van de goederen op de verpakking of in reclame heeft ook deze effecten. Op onderdelen van de goederen kan ook garantie worden gegeven.

Als de Verkoper een kwaliteitsgarantie op de goederen geeft, is de garantieperiode opgenomen in de informatie over het specifieke product vermeld op de website www.kulina.nl.

De garantieperiode begint bij de overhandiging van de goederen aan de consument; als de goederen onder het contract worden verzonden, begint de garantieperiode bij aflevering van de goederen op de bestemming. Indien de gekochte goederen door een andere partij dan Verkoper in gebruik worden genomen, gaat de garantietermijn in op de dag waarop de goederen in gebruik zijn genomen, mits de Verkoper opdracht heeft gegeven tot ingebruikname binnen 3 weken na de aflevering en adequate assistentie heeft verleend bij de uitvoering hiervan.

de Koper heeft geen recht op garantie indien het gebrek is veroorzaakt door een externe gebeurtenis nadat het risico van beschadiging van de goederen op de Koper is overgegaan. Dit geldt niet als het gebrek is veroorzaakt door de Verkoper.

IV. Voorwaarden voor het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit een gebrekkige levering en rechten uit hoofde van de kwaliteitsgarantie (hierna gezamenlijk te noemen “klachten”)

 1. Het wordt aanbevolen dat de Koper op het moment van de levering van de zending, samen met de vervoerder, de staat van de zending controleert (aantal pakketten, integriteit van de tape met het bedrijfslogo, beschadiging van de doos) volgens het bijgevoegde vervoersdocument. De Koper kan weigeren een zending over te nemen die niet in overeenstemming is met het koopcontract, b.v. onvolledig of beschadigd is. Als de Koper een beschadigde zending van de vervoerder overneemt, is het noodzakelijk om de schade te beschrijven in het overdrachtsboekje van de vervoerder.
 2. Indien een zending onvolledig of beschadigd is, dient de Koper dit onmiddellijk per e-mail te melden via het e-mailadres info@kulina.nl, een schaderapport op te maken bij de vervoerder en de schaderapport per e-mail of post op te sturen naar de Verkoper zonder onnodige vertraging. Als een klacht over een onvolledige zending of uiterlijke beschadiging van de zending later wordt ingediend, heeft de Koper nog steeds het recht om een klacht in te dienen over het artikel, maar de Verkoper kan bewijzen dat er geen sprake was van een schending van het koopcontract.

De plaats om een klacht in te dienen is KULINA Group, a.s., Volta Real warehouse site,  Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. We raden de Koper aan om defecte goederen met een klacht altijd via een koerier naar het adres van de Verkoper te sturen of ze persoonlijk af te leveren. Goederen waarover geklaagd wordt, moeten grondig worden vastgezet om schade tijdens het transport te voorkomen, en het pakket moet zichtbaar voorzien zijn van het label "KLACHT" en de goederen waarover geklaagd wordt (inclusief alle accessoires) bevatten. We raden aan om een kopie van het aankoopdocument, een gedetailleerde beschrijving van het defect en voldoende contactgegevens van de Koper (retouradres, telefoonnummer) bij te voegen. Zonder die gegevens is het onmogelijk om de oorsprong en het defect van de goederen te identificeren. De procedure voor klachten over de levering van goederen staat beschreven hier.

 1. De Koper bewijst zijn klachten die voortvloeien uit de aansprakelijkheid voor gebreken of uit de kwaliteitsgarantie door het indienen van het aankoopdocument en indien in het verleden een klacht over de goederen is ingediend, ook het klachtendocument. Het aankoopdocument (aankoop- of klachtenformulier) moet hetzelfde serienummer bevatten als het product waarover geklaagd wordt (als het product een serienummer heeft).
 2. De aansprakelijkheid voor defecten en kwaliteitsgarantie zijn niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van het gebruik van ongeschikte of defecte accessoires, ongeschikt gereedschap, ongepaste werkprocedures, enz. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van dergelijk gebruik. De aansprakelijkheid voor defecten en kwaliteitsgarantie zijn evenmin van toepassing op eventuele defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening, of onprofessionele of ongepaste behandeling, gebruik of installatie in strijd met de gebruikershandleiding, of voor schade aan elektrische apparaten veroorzaakt door overspanning in het elektriciteitsnet.

De aansprakelijkheid voor gebreken en kwaliteitsgarantie geldt evenmin voor eventuele schade die het gevolg is van (samen met de beperking genoemd in artikel II van het Klachtenreglement):

 1. mechanische schade van de goederen;
 2. elektrische overspanning (zichtbaar verbrande onderdelen of gedrukte schakelingen);
 3. het gebruik van de goederen in omstandigheden (temperatuur, blootstelling aan stof, vochtigheid en chemische en mechanische factoren) die niet voldoen aan de door de Verkoper of de fabrikant aangegeven omgevingsomstandigheden;
 4. ondeskundige installatie, behandeling of bediening, of verwaarloosde zorg voor de goederen;
 5. door overmatige belasting of gebruik in strijd met de voorwaarden vermeld in de documentatie of algemene regels;
 6. een ongekwalificeerde actie of wijziging van parameters;
 7. wijzigingen uitgevoerd door de klant (coaten, buigen, enz.), op voorwaarde dat het defect het gevolg is van dergelijke wijzigingen.
 8. De goederen die in het kader van een klacht worden ingediend, worden alleen getest op het door de Koper opgegeven gebrek (in het klachtenformulier, in het bijgevoegde document waarin het gebrek wordt beschreven). We raden aan om het defect te vermelden op het retourformulier dat als papieren document bij elke bestelling wordt geleverd, of in het online klachtenformulier.

V. Klachtenafhandelingsproces

In het geval van een materiële of immateriële contractbreuk door de Verkoper, kan de Koper zijn rechten uitoefenen die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebreken of uit de verleende kwaliteitsgarantie, in overeenstemming met artikel II van het Klachtenreglement.

De Verkoper zal de klacht, inclusief het verhelpen van gebreken, zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop de klacht is ingediend, behandelen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Koper dezelfde rechten als wanneer het een onherstelbaar gebrek betrof. Deze termijn is niet bindend voor de Koper die zijn bedrijfs-ID heeft vermeld bij het doen van de aankoop, dus hun relatie met de Verkoper wordt geregeld door het handelswetboek.

Verkoper zal aan Koper een schriftelijke bevestiging verstrekken met vermelding van de datum van indiening van de klacht, de inhoud van de klacht en de gewenste wijze van klachtafhandeling; alsmede een bevestiging van datum en wijze van klachtafhandeling, waaronder een bevestiging van herstel en de duur daarvan dan wel een schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht.

Als de klacht gegrond is, heeft de Koper recht op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt in verband met de klacht (met name de portokosten die door de Koper zijn betaald bij het verzenden van de goederen onder de klacht). Als de Koper de overeenkomst herroept vanwege een defect van een artikel, heeft de Koper ook recht op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt in verband met een dergelijke herroeping.

 1. Indien een binnen de wettelijke garantietermijn ingediende klacht over de goederen wordt opgelost door de goederen om te ruilen voor nieuwe, loopt de garantietermijn door op de datum waarop de klacht is opgelost. Indien een klacht wordt opgelost door omruiling van de goederen, wordt elke volgende klacht geacht de eerste klacht over de goederen te zijn. De klachtenprocedure begint op de dag volgend op de dag waarop de klacht is ingediend en eindigt op de dag waarop de klacht is opgelost. Informatie over de klachtoplossing wordt al tijdens de aankoop verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres van de klant.
 2. Nadat de klacht is opgelost, zal Verkoper de Koper telefonisch, per sms of per e-mail informeren over de afhandeling van de klachtenprocedure. Als de goederen via een vervoerder zijn verzonden, worden ze na de klachtoplossing automatisch naar het adres van de Koper verzonden.

Indien goederen waarover wordt geklaagd niet binnen een maand na het verstrijken van de termijn waarbinnen het herstel had moeten zijn voltooid, bij de vervoerder worden afgehaald/overgenomen en indien dit later is voltooid, dan binnen een maand na de mededeling dat het herstel is voltooid (d.w.z. gewoonlijk binnen 60 dagen vanaf de dag waarop de klacht werd ingediend), kan de Verkoper opslagkosten in rekening brengen bij het vrijgeven van de goederen waarop de klacht betrekking heeft.

Of u kunt de online versie gebruiken hier.

Bescherming van persoonsgegevens

De Verkoper verklaart dat alle persoonsgegevens van de Koper die door de Verkoper worden verwerkt, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en op de vrij verkeer van dergelijke gegevens (“AVG”), Wet bescherming persoonsgegevens nr. 101/2000 van de verzameling wetten van de Tsjechische Republiek (Coll.), zoals gewijzigd, elektronische communicatiewet nr. 127/2005 Coll., zoals gewijzigd en in de bepaalde wet op de diensten van de informatiemaatschappij nr. 480/2004 Coll.

Gedetailleerde informatie over de bescherming van persoonsgegevens wordt vermeld in de Verklaring van bescherming van persoonsgegevens van KULINA Group, a.s., die beschikbaar is hier:

Bescherming van persoonsgegevens en de AVG

De AVG is eerder in dit document besproken. Het is een verordening van de Europese Unie die tot doel heeft de bescherming van persoonsgegevens verder te verbeteren van u, de kopers. Van onze kant vinden er niet veel veranderingen plaats, omdat we al voor de inwerkingtreding van deze regeling zorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan. Een van de nieuwe vereisten van de verordening is om een pagina te maken waar we u zullen informeren over welke persoonlijke gegevens over onze klanten we verzamelen en voor welk doel we dergelijke gegevens nodig hebben en gebruiken. Dit is de pagina die u nu aan het lezen bent.

Welke gegevens zijn nodig??

De informatie die we over onze klanten verzamelen, kan in twee groepen worden verdeeld. De informatie die nodig is voor de levering van de bestelling aan de klant, en de informatie die wordt gebruikt voor marketingdoeleinden. We verzamelen geen informatie over het ras, overtuigingen, politieke meningen of gezondheid van onze klanten. 

Hoe worden de gegevens beschermd?

We beschermen alle gevoelige persoonsgegevens zorgvuldig en dragen deze alleen over aan de entiteiten waarmee we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten, en we geven altijd alleen die informatie door die essentieel is (de vervoerder moet uw adres en telefoonnummer weten, maar niet de geschiedenis van uw bestellingen of het aantal klachten). Dergelijke entiteiten zijn b.v. de vervoerders die uw gegevens nodig hebben om de bestelling te kunnen leveren, de prijsvergelijkingswebsite als u via deze website een aankoop doet, of de nieuwsbriefservice. Al deze entiteiten hebben zich er in hun gegevensverwerkingsovereenkomst toe verbonden om uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier te beschermen als wij.

Op www.kulina.nl worden persoonsgegevens verwerkt door KULINA Group a.s. De verwerker is naar behoren geregistreerd bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (in het Tsjechisch: Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden??

Naam en achternaam

Voor de levering van zendingen, voor uw identificatie als klant

We archiveren ze 10 jaar lang.

Factuuradres

Voor het opmaken van facturen, en voor onze boekhouding

We archiveren ze 10 jaar lang.

Bezorgadres

Voor de levering van zendingen

We archiveren ze 10 jaar lang.

E-mailadres

Voor communicatie met u, voor het verzenden van informatie over uw bestelling en marketingcommunicatie en voor uw identificatie als klant

We archiveren ze 10 jaar lang.

Telefoonnummer

Voor communicatie met u, voor eenvoudigere levering door vervoerders

We archiveren ze 10 jaar lang.

Bedrijfs-ID/BTW-ID

Voor het opmaken van facturen, en voor onze boekhouding

We archiveren ze 10 jaar lang.

IP adres

Voor marketingdoeleinden en om uw koopervaring te verbeteren

We archiveren ze 5 jaar lang.

Foto's

Foto's van onze evenementen worden gebruikt op onze Facebook-profielen en in onze marketingcommunicatie

 

Video’s

Video's van onze evenementen worden gebruikt op onze Facebook-profielen en in onze marketingcommunicatie

 

Cookies

Voor een goede werking hebben websites een aantal “cookies” nodig. Toestemming voor de verwerking ervan is vereist door de meeste websites, anders zouden ze niet kunnen werken. Een lijst met cookies die door onze website worden verzameld, is beschikbaar in het pop-upvenster voor cookies dat wordt geopend nadat u de website kulina.nl hebt geopend.

 

Doel en wijze van verwerking van persoonsgegevens

Zoals hierboven gedeeltelijk beschreven, verwerken we uw persoonsgegevens om verschillende redenen. Deze redenen zullen hieronder uiteen worden gezet.

Aan- en verkoop op kulina.nl

Om uw bestelling succesvol te kunnen afhandelen, hebben we een aantal van uw gegevens nodig voor de communicatie met u, voor de levering van uw zending en voor de afgifte van het koopcontract. Deze gegevens worden dus verwerkt met het oog op de uitvoering van het koopcontract. We halen deze gegevens uit het bestelformulier (of uit ons systeem als u al een geregistreerde gebruiker bent) en bewaren ze gedurende tien jaar in overeenstemming met de belastingwetten.

Sommige van deze gegevens moeten worden verstrekt aan onze partners, zoals vervoerders (adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Ondersteuning per e-mail en telefoon

Als u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon of via een contactformulier, kan u worden gevraagd om aanvullende persoonlijke gegevens om de juistheid van uw verzoek te verifiëren (vraag over de bestelling, hulp bij de betaling, enz.). We hebben dergelijke informatie nodig om uw verzoek te kunnen afstemmen op de bestellingen in ons systeem. We archiveren uw telefoonnummer of e-mailadres en aanvullende gegevens voor eventuele toekomstige klachten of geschillen op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Marketing

We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u informatie te sturen over producten, nieuws, kortingen en evenementen in onze webshop. We doen dit om u zoveel mogelijk kansen te geven om goederen te kopen waar u blij van wordt. Indien u deze communicatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven in de voettekst van de e-mail. Het kan voorkomen dat als u een nieuwe bestelling plaatst bij kulina.nl, uw e-mailadres opnieuw in de database wordt ingevoerd en u weer marketingberichten gaat ontvangen. Mocht dit gebeuren, dan vragen wij om uw begrip. Het is een softwareprobleem en we zullen proberen het te verhelpen. Laat het ons weten via info@kulina.nl.

Cookies

Terwijl u onze website gebruikt, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door middel van cookies. Meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken is beschikbaar in het pop-upvenster voor cookies dat wordt geopend nadat u de website kulina.nl hebt geopend

Hoe kunt u uw gegevens wijzigen of wissen?

Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw persoonlijke gegevens zelf wijzigen op kulina.nl nadat u bent ingelogd op Kulina.nl, namelijk in de sectie Persoonlijke gegevens. Nadat u bent ingelogd, kunt u ook een geschiedenis van uw aankopen en de gerelateerde documenten bekijken die beschikbaar zijn om te downloaden.

In overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften hebt u het recht om toegang te eisen tot uw persoonlijke gegevens die wij als gegevensbeheerder verwerken, en het recht om deze te laten corrigeren of wissen. U kunt op elk moment ook uw toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens (bijv. gegevens voor marketingdoeleinden) die u ons hebt gegeven, intrekken.

U kunt ons op elk moment verzoeken om uw account te annuleren, uw gegevens uit de database van mailingcontacten te verwijderen of al uw persoonlijke gegevens volledig te wissen.

Onze partners die persoonsgegevens verwerken

Om uw bestellingen goed te kunnen afhandelen, met u te kunnen communiceren en als webshop te kunnen functioneren, moeten wij samenwerken met onze partners. Om veilig te zijn, selecteren we alleen betrouwbare partners die dezelfde of zelfs strengere regels voor de bescherming van persoonsgegevens volgen. Samen doen we ons best om uw gegevens veilig te houden.

Lijst van onze partnerverwerkers

 • GoPay - aanbieder van een betalingsgateway voor online betalingen
 • Stripe - aanbieder van een betalingsgateway voor online betalingen
 • PayPal - aanbieder van een online wallet voor online betalingen
 • Klarna - aanbieder van een betalingsgateway voor online betalingen
 • Uloženka - aggregator van het ophalen van zendingen voor verschillende vervoerders
 • Zásilkovna - aggregator van het ophalen van zendingen voor verschillende vervoerders
 • PPL - koerier die zendingen aflevert
 • DPD - koerier die zendingen aflevert  
 • Pošta bez hranic - aggregator van het ophalen van zendingen voor verschillende vervoerders
 • GLS - koerier die zendingen aflevert  
 • DHL - koerier die zendingen aflevert  
 • DODO - koerier die zendingen aflevert  
 • Pikito - aanbieder van gedeelde ophaalpunten voor zendingen
 • Gebrüder Weiss - koerier die grote zendingen aflevert  
 • Heureka - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Arukereso - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Ceneo - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Opineo - beoordelingsportaal
 • Skapjec - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Parazuvaj - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Compari - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Idealo - prijsvergelijkingsportaal dat Kopers een beter overzicht geeft van de prijzen die door verschillende webshops worden aangeboden
 • Smartsupp - aanbieder van een tool voor on-page communicatie met klanten in de vorm van een chat in de rechterbenedenhoek van de pagina
 • Dognet - marketing netwerk  
 • Google - anonieme statistieken van toegangen in Google Analytics en marketingactiviteiten in het Google-marketingnetwerk
 • Seznam -  marketingactiviteiten in het Seznam-marketingnetwerk
 • Facebook -  marketingactiviteiten in het Facebook-marketingnetwerk
 • Ecomail - aanbieder van een tool voor het mailen van marketingcommunicatie
 • Smartlook - aanbieder van een tool om websitekwaliteit en gebruikersgedrag te analyseren
 • Stamped - aanbieder van een tool voor het mailen van communicatie en het verwerken van klantbeoordelingen
 • Shoptet - aanbieder van het online winkelplatform
 • Retino - aanbieder van een aanvraag voor een vlotte afhandeling van goederenretouren en klachten
 • Recombee - verstrekker van een aanvraag tot aanbeveling van goederen
 • AXIMA SMS - portal voor het verzenden van korte tekstberichten
 • Daktela - applicatie voor het verwerken van klantvragen - klantenservice
 • Criteo -  marketingactiviteiten in het Criteo-marketingnetwerk