GDPR

De regelgeving van KULINA Group, a.s. over de bescherming van persoonsgegevens.

De volgende verordening over de bescherming van persoonsgegevens is opgesteld voor onze klanten door het bedrijf KULINA Group, a.s. met de maatschappelijke zetel te Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6, REGON-nummer 26155559, ingeschreven in het handelsregister van de gemeentelijke rechtbank in Praag, handtekening B 6384, om onze klanten te informeren over de manier waarop we uw gegevens verwerken, gebruiken en beschermen persoonsgegevens om uw privacy te beschermen.

Het hele proces van werken met uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

1) Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze gegevens definiëren een bepaalde persoon. Persoonsgegevens zijn geen anonieme gegevens, die niet aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen.

Persoonsgegevens kunnen verwijzen naar:

 • Basis-persoonsgegevens zoals: naam, achternaam, geboortedatum, adres, enz.
 • Andere persoonsgegevens die als 'gevoelige' gegevens worden beschouwd - ras, etniciteit, religie of gezondheidstoestand

Om uw bestelling te voltooien of onze nieuwsbrief te verzenden, hebben we alleen persoonlijke basisgegevens nodig, die nodig zijn om de gegeven service te vervullen.

2) Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkende partij

De verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vast. Wij worden de verwerkingsverantwoordelijke wanneer u producten koopt in onze e-shop of wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het voldoen aan alle vereisten en plichten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6
e-mail: info@kulina.nl
Infolijn: +420 227 272 730

De verwerkingspartij verwerkt alleen de gegevens, maar stelt niet het doel of de wijze van verwerking van de gegevens vast. In ons geval zijn verwerkende partijen onze partners met behulp waarvan wij commerciële informatie versturen. Wij sluiten altijd een contract met verwerkende partijen en zorgen ervoor dat zij voldoen aan de eisen van gegevensbescherming.

3) Regels voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij benaderen het onderwerp verwerking van persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Wij volgen de regelgeving en beschermen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij volgens de volgende regels:

 • Het beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie dat stelt dat het gebruik van persoonsgegevens voor het doel legaal moet zijn, het voor u transparant moet zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en in hoeverre de persoonsgegevens worden doorgegeven en of er sprake is van een inbreuk of verlies van uw gegevens.
 • Het beperkte gebruik-principe dat ons gebiedt om persoonsgegevens te verzamelen voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en ervoor zorgt dat gegevens na verzameling niet worden gebruikt voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden.
 • Het principe van gegevensminimalisatie, dat ons verplicht om alleen de gegevens te verwerken die adequaat, relevant en niet buitensporig zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • Het beginsel van de nauwkeurigheid van gegevens, dat ons opdraagt alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat die gegevens nauwkeurig zijn en, waar nodig, up-to-date worden gehouden, en dat alle redelijke stappen worden ondernomen om onnauwkeurige gegevens onmiddellijk te verwijderen of te corrigeren.
 • Het principe van opslagbeperking, dat ons dwingt uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze worden verwerkt. Zodra alle doeleinden van een verwerking zijn vervuld, moet de verwerking worden stopgezet, hetzij door de gegevens te verwijderen of door ze anoniem te maken.
 • Het integriteits- en vertrouwelijkheidsbeginsel, dat ons gebiedt om persoonsgegevens te verwerken op een manier die hun passende beveiliging garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4) Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden. Ze worden rechtmatig, behoorlijk en op transparante wijze verwerkt. Gebruik van uw gegevens dat onverenigbaar is met die doeleinden of op een manier die niet strookt met deze doeleinden is onaanvaardbaar.

Hieronder vindt u de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • De uitvoering van een contract – verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om uw bestelling in onze e-shop te voltooien.
 • Toestemming – wij verwerken uw gegevens op basis van de door u gegeven toestemming. De toestemming wordt telkens voor elk doel afzonderlijk gegeven en de omvang en termijn van de toestemming worden altijd duidelijk vermeld. Het geven van uw toestemming is altijd gerelateerd aan een bepaalde activiteit - om uw toestemming te geven, moet u het vakje aanvinken. De gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.
 • De legitieme belangen - verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van onze legitieme belangen, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

5) Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden – u hebt het recht om informatie te verkrijgen over onze identiteit als uw persoonsgegevensbeheerder. U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrond voor de verwerking (contractgegevens), de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd (koopovereenkomst) of de termijn waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard. We zullen u altijd informeren over het doel en de rechtsgrond van de gegevensverzameling en -verwerking voorafgaand aan de verwerking ervan.
 • het recht op toegang – u kunt ons vragen of we uw persoonsgegevens verwerken, zo ja, dan kunnen we u een kopie geven van de persoonsgegevens over u die we bewaren.
 • het recht op rectificatie – u hebt het recht om ons te verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn. Houd er rekening mee dat wij als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens niet verplicht zijn om regelmatig te controleren of uw gegevens geldig of volledig zijn. het recht op rectificatie wordt uitgevoerd om uw gegevens bij te werken.
 • het recht op wissen – of “recht om te worden vergeten” betekent dat we in bepaalde gevallen verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen – als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of niet langer worden verwerkt; als u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken of als er geen wettelijke redenen zijn om ze verder te verwerken; als u bezwaar maakt tegen verwerking en er geen wettelijke basis is voor verdere gegevensverwerking.
 • het recht om bezwaar te maken – u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. De wet is van toepassing wanneer uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag toevertrouwd aan de beheerder (wat wij als beheerder niet doen) of in geval van gerechtvaardigde belangen van de beheerder. In dat geval zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid – het recht hebben om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te ontvangen en het recht hebben om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder belemmering van ons aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract of wanneer de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
 • het recht op beperking van de verwerking – u hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking – in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt, zullen dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

 • recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, die juridische gevolgen heeft voor u of die u in vergelijkbare mate treft - met andere woorden, alle besluitvormingsprocessen die gevolgen voor u hebben, moeten door een mens worden genomen en mogen niet zijn gebaseerd op bijvoorbeeld, evaluatie door computerprogramma's.

6) Openbaarmaking van uw gegevens

De ontvanger van uw persoonsgegevens is een partij aan wie wij deze verstrekken. Om de diensten die we aanbieden uit te voeren, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken en delen met de volgende ontvangers:

 • personen die uw bestelling bezorgen (postbodes, koeriers). We maken uw persoonlijke gegevens bekend aan koeriersbedrijven om de producten die u hebt besteld te leveren en in dit geval worden zij de beheerder van uw persoonlijke gegevens
 • personen die onze e-shop beheren (hostingbedrijf))
 • personen die nieuwsbrieven beheren en versturen

7) Bescherming van persoonsgegevens

We hebben passende organisatorische waarborgen en beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, openbaar worden gemaakt, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend.

Bij een ongelukkige inbreuk op persoonlijke gegevens (en we zijn er zeker van dat dit niet zal gebeuren), zullen we de toepasselijke regelgever binnen 72 uur op de hoogte stellen. Als de inbreuk een risico voor u vormt, zullen we u ook informeren als we over uw correcte contactgegevens beschikken.

8) Slotbepalingen

Bovenstaande regeling kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd. Kijk altijd op de website voor de meest recent bijgewerkte versie.

Als u bezwaar heeft tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neem dan contact op met:…

De regeling is geldig vanaf 1. 11. 2022